วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗  เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด  "วิทยาลัยหมู่บ้าน"
ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ

๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้อง การพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรก เมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ  เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่น ใกล้เคียง  ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี  โดย รับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวพรพิมล  พุ่มนาค


ชื่อเล่น  ฝ้าย


อายุ 20 ปี


เกิดวันที่ 3  ตุลาคม  พ.ศ. 2534


กรุ๊ปเลือด O   สีที่ชอบ สีฟ้า


คติประจำใจ  อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน


ที่อยู่ 39/5 หมู่ 16 ตำบล.เขาขลุง อำเภอ.บ้านโป่ง 


จังหวัด.ราชบุรี  รหัสไปรษณี 70110


เบอร์โทรศัพท์ 086-1707876 AIS


บิดา ชื่อนายธานินทร์  พุ่มนาค


มารดา ชื่อนางสาวขวัญจิต บินสุข


พี่ชาย ชื่อนายพงษ์ศักดิ์  พุ่มนาค
     
     จบจาก


อนุบาล - ประถมศึกษา


โรงเรียนวัดเจริญธรรม ( รัฐประชานุเคราะห์ )


มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย


โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม


กำลังศึกษาอยู่ที่ , มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี


ชั้นปีที่ 2  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย